Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2017
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Rady a články

Monika Albertová, právnik

Spoločníkom s.r.o. fyzická osoba vs. právnická osoba

Na úvod len pripomeniem, že spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať minimálne jedného zakladateľa/spoločníka a najviac môže mať 50 zakladateľov/spoločníkov. Spoločník = majiteľ spoločnosti. Ak je spoločníkov viac hovoríme o nich ako o spolumajiteľoch. Spoločníkom môže byť buď fyzická osoba alebo právnická osoba. Pritom platí, že ak je jediným spoločník...


» publikované dňa 13.06.2017   |celý článok

Monika Albertová, právnik

Nový "jasličkový zákon" od 01.03.2017

Starostlivosť o dieťa formou "au-pair" či "detskými centrami" alebo "detskými jaslami" nebola doteraz nijako špecificky právne regulovaná a na poskytnutie týchto služieb postačovala voľná živnosť. Novela zákona o sociálnych službách účinná od 01.03.2017 pre poskytovanie starostlivosti o deti do troch rokov zavádza nové pravidlá, regulácie a podmienky.


» publikované dňa 08.02.2017   |celý článok

Monika Albertová, právnik

Schválené legislatívne zmeny od 1.1.2017

Dňa 23.11.2016 Národná rada SR schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve.

Zhrnutie zmien:

1. Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa znižuje ...


» publikované dňa 20.12.2016   |celý článok

Monika Albertová, právnik

Zmeny týkajúce sa vyplácaných dôchodkov a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca od 1.1.2017

Zmeny týkajúce sa vyplácaných dôchodkov upravuje zákon č. 285/2016 Z. z. , platný od 31.10.2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p...


» publikované dňa 08.11.2016   |celý článok

Monika Albertová, právnik

MINIMÁLNA MZDA OD 1.1.2017

Dňa 12. októbra 2016 bol vládou schválený návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2017 sa zvýši minimálna mzda o cca. 7,41 %, čo predstavuje čiastku 30 Eur. To znamená, že z doterajších 405 Eur bude minimálna mzda predstavovať sumu 435 Eur.

Pre zamestnaných toto...


» publikované dňa 20.10.2016   |celý článok

Monika Albertová, právnik

PREDAJ A DAROVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU

Od 1. júna 2014 sa prevod poľnohospodárskych pozemkov výrazne skomplikoval.

Hlavným dôvodom je opodstatnený zámer chrániť poľnohospodársku pôdu a tým zamedziť špekulatívnym nákupom a následnej zmene druhu pozemku, alebo zneužívaniu týchto pozemkov voči doterajším nájomcom požadovaním neprimeraného nájomného.

Za poľnohospodársky pozemok sa pova...


» publikované dňa 13.10.2016   |celý článok

Monika Albertová, právnik

ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE ÚRADNÝCH ZÁSIELOK OD 01.01.2017

Povinná aktivácia elektronických schránok sa podľa schválenej novely zákona posunula na dátum 01.07.2017.

Od 01. januára 2017 nastáva pre právnické osoby významná zmena. Všetky úradné zásielky (napr. zo súdov, daňových úradov, stavebných úradov a pod.) im už nebudú doručované klasickou poštou, ale budú doručované elektronicky do schránok, ktoré ...


» publikované dňa 01.02.2017   |celý článok

Monika Albertová, právnik

PRIPRAVOVANÉ ZMENY OD 1. JANUÁRA 2017

Návrh novely zákona o dani z príjmov, predloženej ministerstvom financií, a ďalšie pripravované zmeny zákonov sa budú dotýkať týchto hlavných bodov:

1. Daň z príjmov právnických osôb

- daň z príjmov právnických osôb sa má po novom znížiť z terajších 22 % na sľúbených 21 % , pričom nová sadzba dane sa má ...


» publikované dňa 03.10.2016   |celý článok

Monika Albertová, právnik

SPOLOČNÍCI S.R.O. A PODNIKANIE ZAHRANIČNÝCH OSÔB - 5. časť (seriál o s.r.o.)

Každá s.r.o. musí mať minimálne jedného spoločníka a maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkmi (spolumajiteľmi) s.r.o. môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby a to slovenské ako aj zahraničné osoby.

Pozn.: Štatutárnym orgánom (osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti) je jeden alebo viac konateľov. Konateľom môže byť len fyzická osoba.

Zah...


» publikované dňa 06.12.2015   |celý článok

Monika Albertová, právnik

ZAHRANIČNÁ OSOBA AKO JEDINÝ SPOLOČNÍK S.R.O. - 4. časť (seriál o s.r.o.)

V súvislosti s ustanovením § 105a ods. 1 ObchZ (Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.) vzniká ešte jedna otázka a to, či sa obmedzenia uvedené v odseku 1 vzťahujú aj na prípady, keď sú zakladateľmi alebo spoločníkmi s...


» publikované dňa 06.12.2015   |celý článok

Monika Albertová, právnik

KTO MÔŽE ZALOŽIŤ S.R.O. - 3. časť (seriál o s.r.o.)

V zmysle § 105a Obchodného zákonníka spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Ide o tzv. „zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným“.

Z uvedeného vyplýva, že ak s.r.o. zakladá jeden spoločník, ktor...


» publikované dňa 06.12.2015   |celý článok

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.