Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2017
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Odvodové zaťaženie konateľov a spoločníkov v s.r.o.

Monika Albertová, právnik

Odvodové zaťaženie spoločníkov a konateľov s.r.o. od 01.01.2017

V tomto článku Vám prinášame informácie o rôznych spôsoboch odmeňovania konateľov a spoločníkov s.r.o., ako aj skompletizovaný prehľad odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov s.r.o., aj s praktickými príkladmi, platný od 01.01.2017, ktorý si môžete stiahnuť na konci tejto stránky.

Odmena za výkon funkcie (nie podiel na zisku)

Konateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkcie konateľa spoločnosti, ktorej výšku, čas a spôsob vyplácania určuje valné zhromaždenie (môže byť pritom vyplácaná napr. mesačne, ale aj ročne). V praxi sa môže vyskytnúť aj menej častý prípad, že odmenu za svoju prácu dostane aj spoločník, ktorý nie je konateľom spoločnosti (v závislosti od toho, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem, platí u tohoto spoločníka z hľadiska odvodov to isté, ako v prípade odvodov z odmeny konateľa spoločnosti).

Konateľ a aj spoločník s.r.o. môže svoju funkciu vykonávať aj bez nároku na odmenu. Tento model je často využívaný. Odmena je totiž prvým predpokladom zakladajúcim povinnosť platenia odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V praxi sa bežne vyskytuje prípad, keď spoločníci a konatelia s.r.o., ktorá ešte len rozbieha svoju činnosť, chcú byť odbremenení od odvodového zaťaženia a preto vykonávajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ich funkcie bez nároku na odmenu.

Konateľ, resp. spoločník vykonáva svoju funkciu buď na základe Mandátnej zmluvy podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá nemusí byť písomná, alebo na základe Zmluvy o výkone funkcie konateľa, resp. Zmluvy o výkone funkcie spoločníka podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorá musí mať písomnú formu a musí ju navyše schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

Tu pozor! Ak konateľ alebo spoločník nemá so spoločnosťou uzatvorenú žiadnu písomnú zmluvu, na vzťah medzi spoločnosťou a konateľom alebo spoločníkom sa primerane uplatnia ustanovenia obchodného zákonníka o mandátnej zmluve (§ 66 ods. 3 Obchod. zák, § 566 a nasl. Obchod. zák.). V prípade mandátnej zmluvy, ide zo zákona o odplatnú zmluvu, to znam., že ak chce konateľ alebo spoločník vykonávať svoju funkciu bez nároku na odmenu, v takom prípade musí so spoločnosťou uzatvoriť písomnú Zmluvu o výkone funkcie konateľa alebo spoločníka, ktorá musí byť schválená valným zhromaždením a v ktorej sa uvedie, že výkon funkcie konateľa alebo spoločníka je bezodplatný. Viac sa o zmluve o výkone funkcie dočítate ...TU. Táto zmluva sa radí medzi dokumenty, ktoré nie sú bežne dostupné, preto aby som Vám uľahčila jej vypracovanie, môžete si na danej stránke vzor tejto zmluvy spolu so vzorom zápisnice z VZ aj objednať v sume 16,40 Eur.

Pracovný pomer konateľa, resp. spoločníka spoločnosti

Medzi spoločnosťou a spoločníkom, resp. konateľom je obchodnoprávny vzťah. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že výkon funkcie konateľa sa nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, no konateľ spoločnosti ale aj spoločník spoločnosti (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je zároveň konateľom spoločnosti) môže byť popri tomto obchodnoprávnom vzťahu so spoločnosťou zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou (napr. konateľ spoločnosti môže popri funkcii konateľa zároveň zastávať pozíciu generálneho riaditeľa, administratívneho pracovníka, či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti). V takom prípade má konateľ, resp. spoločník so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.
Pre bližšie porovnanie odvodového zaťaženia z pohľadu odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, ako aj z pohľadu daní, si pozrite nižšie priloženú tabuľku aj s praktickými príkladmi.

Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi

Každý spoločník (bez ohľadu na to, či je alebo nie je zároveň konateľom) má nárok na podiel na zisku.
Nárok na podiel na zisku má aj spoločník, ktorý je konateľom spoločnosti a poberá odmenu za výkon funkcie konateľa.
Podiel na zisku vyplatený za rok 2016 sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti. Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi za rok 2016 nie je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, t.j. spoločníkov podiel na zisku už zdaneniu nepodlieha. Zdaňuje sa iba príjem spoločnosti ako takej a to vo výške 22 percent zo základu dane (od príjmov sa odpočítajú daňové výdavky). Podiely na zisku sa vyplácajú z už zdaneného zisku s.r.o. po skončení účtovného obdobia.
Podiel na zisku podlieha dani z príjmu od 01.01.2017, t.j. podiel na zisku vyplatený za obdobie po 01.01.2017 bude zdanený sadzbou 7 %, resp. sadzbou 35 % v prípade, ak tento bude vyplácaný do nezmluvného štátu, resp. bude prijímaný z nezmluvného štátu.

Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi, nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie, t.j. neplatia sa z neho odvody na sociálne poistenie.

Podiel na zisku vyplatený konateľovi

Môže nastať aj taká situácia, že spoločnosť vyplatí podiel na zisku konateľovi, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti (podiel na zisku mu je vyplatený napr. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia).

Podiel na zisku vyplatený konateľovi za rok 2016 nie je ani v tomto prípade predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, t.j. podiel na zisku ani v tomto prípade zdaneniu nepodlieha.
Zdaneniu bude podliehať podiel na zisku vyplatený konateľovi za rok 2017 a bude zdanený sadzbou 7 %, resp. 35 % v prípade, ak bude vyplatený z/do nezmluvného štátu.

Pokiaľ ide o odvody do sociálnej poisťovne je potrebné rozlišovať, či konateľ má, alebo nemá právo na iný druh príjmu ako podiel na zisku.

Ak konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej nie je zároveň spoločníkom, nemá právo na príjem za výkon funkcie konateľa (t. j. nenadobudne z právneho vzťahu konateľa postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia), vyplatený podiel na zisku nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie.

Ak konateľ, ktorý nie je zároveň spoločníkom, nadobudne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia na základe práva na iný príjem, ako podiel na zisku (napr. poberá odmenu za výkon funkcie konateľa, alebo poberá mzdu ako zamestnanec spoločnosti), vyplatený podiel na zisku je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie.
Pre bližšie porovnanie odvodového zaťaženia z pohľadu odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, ako aj z pohľadu daní, si pozrite nižšie priloženú tabuľku aj s praktickými príkladmi.

Zhrnutie

Pri posudzovaní odvodových povinností spoločníkov a konateľov s.r.o., je dôležité rozlišovať, či ide o spoločníka, resp. konateľa, ktorý je odmeňovaný pravidelnou alebo nepravidelnou odmenou, ako aj to, či ide o konateľa, ktorý má alebo nemá podiel na základnom imaní spoločnosti (teda či je, alebo nie je spoločníkom spoločnosti).

Pre bližšie porovnanie odvodového zaťaženia si pozrite prehľadnú tabuľku aj s praktickými príkladmi na konci tejto stránky. Dozviete sa aké odvody do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a aj dane, platí konateľ a spoločník s.r.o. ale aj zamestnanec, či SZČO od 01.01.2017.

   StiahniODVODOVÉ ZAŤAŽENIE OD 01.01.2017


» publikované dňa 07.03.2017

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.