Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - zakladanie s.r.o. - asistencia

Monika Albertová, právnik

Založenie s.r.o. s asistenciou za 255 Eur VRÁTANE SÚDNEHO POPLATKU

Albertová, právnik


V rámci tejto služby klient vykoná časť procesu zakladania s.r.o. sám:

Podá dodané dokumenty na živnostenskom úrade a po vystavení osvedčenia o živnostenskom oprávnení ho zo živnostenského úradu prevezme.
Službu Asistované založenie s.r.o. Vám poskytneme na celom území Slovenskej republiky bez nutnosti osobnej návštevy v našej kancelárii.

Výhodou tohto programu je najmä:
• úspora celkových nákladov na založenie a registráciu   s.r.o. viac ako 55 € oproti prípadu, kedy ste si s.r.o.   registrovali sami;
• odbremenenie od relatívne náročných administratívnych   úkonov v súvislosti so založením s.r.o.;

Služba zahŕňa:
• úvodnú konzultáciu a poradenstvo pri úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti (výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov/konateľov, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo a pod.);
• overenie prípustnosti obchodného mena;
• dodanie kompletnej zakladateľskej dokumentácie potrebnej pre založenie a vznik spoločnosti a všetky administratívne úkony súvisiace s podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra;
• úhradu súdneho poplatku za zápis spoločnosti do   Obchodného registra.

Založiť spoločnosť s.r.o. trvá približne 14 pracovných dní od podpísania a overenia dokumentov.

Naša kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom a táto skutočnosť nám umožňuje šetriť Vaše peňažné prostriedky. Vďaka zaručenému elektronickému podpisu vieme našim klientom zabezpečiť súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra v polovične výške, t.j. namiesto poplatku vo výške 300 € platíte súdny poplatok vo výške 150 €.

Bližšie pozri: Prečo nie je výhodné založiť s.r.o. svojpomocne.

   Pre bližšie porovnanie cien pri svojpomocnom a asistovanom úkone v súvislosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným si pozrite:CENNÍK


» publikované dňa 07.03.2017

Monika Albertová, právnik

Ako postupovať:

• Prostredníctvom kontaktného formuláru si OBJEDNAJTE službu založenia s.r.o. s asistenciou.
• Následne Vám e-mailom zašleme formulár na vyplnenie údajov o Vašej novej spoločnosti a zálohovú faktúru   na sumu 255 €, ktorú bude potrebné uhradiť. Súdny poplatok za registráciu spoločnosti v obchodnom   registri sa platí vopred, preto aj úhradu za naše služby je potrebné zrealizovať vopred. Podľa potreby budú   priložené inštrukcie s požiadavkou na doplnenie dokumentov alebo informácií.
• Do 2 pracovných dní od pripísania platby na náš účet,   Vám   zašleme   na    e-mail  zakladateľskú dokumentáciu spoločnosti.
• Zabezpečíme výpis z listu vlastníctva.
• Zakladateľské dokumenty vytlačíte v počte podľa priložených inštrukcií a predložíte na podpis oprávneným   osobám (spoločník/spoločníci, konateľ/konatelia, vlastník nehnuteľnosti, atď.).   Priložené inštrukcie budú   obsahovať informáciu, ktoré podpisy je potrebné úradne overiť
• Dokumenty podáte na Vašom Živnostenskom úrade
• Do 3 pracovných dní prevezmete zo Živnostenského úradu vydané Osvedčenie o živnostenskom oprávnení   a spolu s dokumentmi, ktoré bolo potrebné overiť ich zašlete alebo osobne doručíte na adresu našej spoločnosti
• Do 2 pracovných dní od doručenia kompletnej dokumentácie, dokumenty nascanujeme, vyplníme elektronický formulár a zašleme ho spolu s požadovanými prílohami na Obchodný register, pričom za Vás tiež zaplatíme súdny poplatok (v sume 150 EUR) na účet Štátnej pokladnice. Vy už žiadny poplatok navyše neplatíte.
• Zastupovanie pred obchodným registrom je bezplatné. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú v súvislosti so zápisom spoločnosti do obchodného registra potrebné vykonať (napr. vyplnenie príslušného elektronického formuláru, scanovanie dokumentov, poštovné poplatky a pod.)
• O zápise spoločnosti do obchodného registra Vás budeme informovať bez zbytočného odkladu e-mailom alebo telefonicky.    
• Prostredníctvom pošty Vám následne zašleme výpis z obchodného registra, všetky súvisiace zakladateľské dokumenty  a živnostenské oprávnenie.
• Prosím nezabudnite si označiť poštovú schránku menom spoločnosti, príde Vám na ňu pridelené Daňové  identifikačné číslo


» publikované dňa 07.03.2017

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.