Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Zmeny v s.r.o. od 99 €

Monika Albertová, právnik Albertová, právnik

Zmena s.r.o.

V rámci tejto služby Vám pomôžeme s najväčšou odbornou starostlivosťou so zápisom a ohlásením všetkých zmien vo Vašej spoločnosti ako aj so splnením si všetkých zákonných povinností.
Okrem úvodného poskytnutia Vašich požiadaviek a podpísania zmenovej dokumentácie si s ničím ďalším nebudete musieť robiť starosti.

V cene služby je zahrnutý aj súdny poplatok za podanie návrhu na zápis zmien v spoločnosti do Obchodného registra

V rámci služby Vám navyše bezplatne vyhotovíme Úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a zabezpečíme jej následné uloženie do zbierky listín.

Čo zahŕňa cena?

  • Odbornú konzultáciu a poradenstvo pri úkonoch     súvisiacich so zmenami v spoločnosti (výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov/konateľov, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo a pod.);   
  • Dodanie zmenovej dokumentácie a všetky administratívne úkony súvisiace s podaním návrhu na zápis zmien spoločnosti do Obchodného registra;
  • Vybavenie súhlasu správcu dane;
  • Správne poplatky na živnostenskom úrade za všetky voľné živnosti - ZADARMO; viazané a remeselné      živnosti za polovičný poplatok 7,50 € za každý predmet činnosti;   
  • Skenovanie dokumentov a príprava elektronických formulárov na Živnostenský úrad a Obchodný register;
   • Zaplatenie súdneho poplatku za zápis zmien do   Obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní    66 Eur;
• Zastupovanie pred živnostenským úradom a obchodným registrom je bezplatné. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú v súvislosti s ohlásením živnosti a zápisom spoločnosti do obchodného registra potrebné vykonať (napr. vyplnenie príslušných elektronických formulárov, scanovanie dokumentov, poštovné poplatky a pod.)
  • Ohlásenie zmien na potrebné inštitúcie ( Živnostenský úrad, Daňový úrad);   
  • Prevzatie výpisu z Obchodného registra;   
  • Odoslanie originálov všetkých výstupných dokumentov klientovi;
  • Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny sú konatelia povinní vyhotoviť  bez zbytočného odkladu Úplné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny, za ktorej úplnosť a správnosť konatelia zodpovedajú. V rámci služby bezplatne zabezpečíme aj splnenie si tejto povinnosti zo strany konateľov a  uloženie daného úplného znenia SZ / ZL do zbierky listín.

   V cene 99 Eur je zahrnutá jedna z nasledovných zmien a v cene 150 Eur sú zahrnuté najviac tri z nasledovných zmien:

  • zmena sídla
  • zmena obchodného mena
  • vymenovanie alebo odvolanie konateľa, alebo prokuristu
  • zmena osobných údajov spoločníka, konateľa alebo prokuristu
  • zmena spôsobu konania konateľa

  V cene 180 Eur sú zmeny, ktoré vyžadujú vyššiu časovú náročnosť a väčšie množstvo potrebných     úkonov. V tejto cene sú zahrnuté najviac dve z nasledovných zmien:

  • rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
  • prevod obchodného podielu a s tým spojená zmena spoločníka
  • zvýšenie základného imania spoločnosti

   Zápis viac ako troch jednoduchších zmien alebo dvoch zložitejších zmien jedným návrhom súčasne 220 Eur.

• iné zmeny dohodou,

   Cena za Zmeny v s.r.o. nezahŕňa:
   • správne poplatky za každú remeselnú a viazanú živnosť – 7,5 Eur / 1ks živnosť
   • poplatky za overenie podpisov na dokumentoch – 0,50 Eur / 1 podpis na matrike

GARANTUJEME VÁM VRÁTENIE CELEJ SUMY PEŇAZÍ,
ktorú uhradíte, ak zmena vo Vašej s.r.o. nebude zapísaná do Obchodného registra do 3 týždňov od objednania služby z dôvodov na našej strane.
   

Naše ceny sú konečné, nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami, zahŕňajú bezplatné uloženie úplného znenia SZ / ZL do zbierky listín a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností. Klient platí len za súvisiace konzultácie a administratívne úkony, ktoré je v súvislosti so zmenami v s.r.o. potrebné vykonať.

Všeobecné obchodné podmienky


» publikované dňa 28.04.2017

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.