Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Zrušenie, zlúčenie.. s.r.o.

Monika Albertová, právnik

Zrušenie, zlúčenie, rozdelenie a likviácia s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku s.r.o. predchádza jej zrušenie.

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa môže uskutočniť:
• Bez likvidácie
• S likvidáciou


» publikované dňa 05.09.2012

Monika Albertová, právnik

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie je dobrovoľnou formou zrušenia spoločnosti, pri ktorej prechádza obchodné imanie na právneho nástupcu. Medzi základné formy zrušenia spoločnosti bez likvidácie patrí splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločností.

Likvidácia sa nevyžaduje ani v prípade, ak spoločnosť nemá žiadny majetok. V takomto prípade rozhoduje o zrušení spoločnosti súd, ktorý pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti posudzuje, či spoločnosť má nejaký majetok. V prípade, že súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie, obchodný register na základe súdneho rozhodnutia vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Od podania návrhu na zrušenie spoločnosti po výmaz spoločnosti z obchodného registra môže prebehnúť 6 mesiacov a viac z závislosti od komplikovanosti prípadu.

Cena za zrušenie spoločnosti bez likvidácie je 600 Eur.

Dôležité: Cena zahŕňa vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, všetky súdne a správne poplatky. Súčasťou ceny nie sú hotové výdavky a náhrada za stratu času. (napr. pohonné látky v prípade vycestovania za klientom).


» publikované dňa 05.09.2012

Monika Albertová, právnik

Zrušenie s.r.o. s likvidáciou

V prípade, ak dôjde k zrušeniu spoločnosti a tá nemá právneho nástupcu alebo celé imanie neprešlo na právneho nástupcu, spoločnosť vstupuje do likvidácie, ktorú vykoná spoločnosťou alebo súdom poverený likvidátor. Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do OR. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno s dodatkom „v likvidácii”. Zápisom likvidácie spoločnosti do OR prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti na likvidátora, ktorého vymenúva štatutárny orgán, ak spoločenská zmluva alebo stanovy neustanovujú inak. Likvidátor môže byť len FO. Pri likvidácii spoločnosti na základe súdneho rozhodnutia vymenuje likvidátora súd. Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedajú likvidátori tým istým spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov. Likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zostavuje aj vstupné a výstupné likvidačné uzávierky. Likvidácia spoločnosti prichádza do úvahy pri zrušení spoločnosti, ktorá má nejaký majetok a nie je predĺžená. Spoločnosť môže byť vymazaná z obchodného registra až vtedy, ak sa vykoná likvidácia majetku spoločnosti. Postup likvidácie určuje Obchodný zákonník. Po ukončení likvidácie spoločnosti sa vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.

V rámci likvidácie s.r.o., zabezpečujem vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, oznámení, podaní na príslušné orgány. Sú tu potrebné viaceré úkony, so mnou však nemusíte nič osobne vybavovať a všetko zariadim za vás.

Pri tomto spôsobe zrušenia spoločnosti je nevyhnutné, aby nemala spoločnosť žiadne daňové nedoplatky. Správca dane (daňový úrad, obec) musia totiž udeliť súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra, ktorý neudelia, ak má spoločnosť daňový nedoplatok.

Cena za zrušenie spoločnosti s likvidáciou je 1100 Eur.

Dôležité: Cena zahŕňa vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, všetky  súdne  a  správne poplatky. V cene nie je zahrnuté vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní počas likvidácie. Súčasťou ceny nie sú hotové výdavky a náhrada za stratu času. (napr. pohonné látky v prípade vycestovania za klientom).


» publikované dňa 05.09.2012

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.