Konečný užívateľ výhod

POZOR ! ! !

Údaje o konečnom užívateľovi výhod musia byť vždy aktuálne (zodpovedať skutočnému stavu). Konateľ je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri, alebo návrh na výmaz zapísaných údajov o KUV z obchodného registra (vyplýva z § 5 ods. 5 zákona 530/2003 Z.z. o obchodnom registri).

Postup zmeny kuv v 3 krokoch

l

1.

Kliknete na zelené tlačítko „Zápis zmeny KUV online“ a vyplníte jednoduchý objednávkový formulár.

2.

Na e-mail Vám zašleme dokumentáciu s.r.o., ktorú podpíšete a doručíte nám ju osobne, alebo poštou.

Z

3.

Všetko ostatné vybavíme za Vás a cca do týždňa budú zmeny KUV Vašej spoločnosti zapísané do obchodného registra.

Ak máte pred zápisom KUV záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na konci tejto stránky.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Od 1.11.2018 pribudla právnickým osobám zapísaným do obchodného registra (obchodným spoločnostiam a družstvám) nová povinnosť, a to zapísať do neverejnej časti obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod.

Povinnosť zápisu KUV sa týka aj podnikajúcich fyzických osôb alebo združení majetku (ktorým sú nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky). V tejto čati sa však budeme prevažne venovať len obchodným spoločnostiam.

Nová povinnosť vyplýva z novely zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 297/2008“). Cieľom novely je zefektívnenie boja proti „praniu špinavých peňazí“ a  financovaniu terorizmu. Úlohou zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra je zistiť, kto je skutočným vlastníkom firmy.

Na koho sa povinnosť zápisu vzťahuje

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vzťahuje prakticky na všetky obchodné spoločnosti, a to nielen na tie novovznikajúce spoločnosti, ale aj na tie ktoré vznikli pred 1. novembrom 2018.

Nová  povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa nevzťahuje len na tie právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nevzťahuje sa ani na tie právnické osoby, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú a neuvádzajú sa ani na výpisoch z obchodného registra. 

Sankcie a lehoty na zápis konečného užívateľa výhod

Právnické osoby, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018 sú povinné podať na obchodný register návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote najneskôr do 31.12.2019. V prípade, ak si spoločnosti nesplnia túto povinnosť do stanoveného dátumu, alebo pri nesprávnom uvedení údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri, môžu byť postihnuté sankciou do výšky 3310 €.

Kto je konečným užívateľom výhod

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti určil za konečného užívateľa výhod právnickej osoby každú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každú fyzickú osobu, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Väčšinou ním preto býva spoločník alebo tichý spoločník.

Presnejšie vymedzenie pojmu konečného užívateľa výhod u právnickej osoby ustanovuje  § 6a ods. 1 písm. a) zákona 297/2008. V zmysle tohto ustanovenia, konečným užívateľom výhod v prípade právnickej osoby je každá fyzická osoba, ktorá: 

 • má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo má súčet týchto podielov v právnickej osobe, v rozsahu najmenej 25%,
 • má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo má súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25%,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, 
 • ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
 • má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25%.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

V prípade ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod tejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu).

Uvedený výpočet konečných užívateľov výhod však nie je konečný. Svojho konečného užívateľa výhod nemá totiž len právnická osoba. Má ho aj fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie majetku. To znamená, že konečným užívateľom výhod môžu byť aj iné než vyššie uvedené fyzické osoby. Kto všetko je považovaný za konečného užívateľa výhod ustanovuje § 6a zákona 297/2008.

Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod

Spoločnosť je povinná identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora. Údaje o konečnom užívateľovi výhod je spoločnosť povinná uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia. Súčasťou evidencie a archivácie sú všetky listinné dôkazy, ktoré preukazujú vlastnícke vzťahy, ich zmeny a pod. (spoločenské zmluvy, výpisy z obchodného registra a pod.).

POZOR ! ! !

Údaje o konečnom užívateľovi výhod musia byť vždy aktuálne (zodpovedať skutočnému stavu). Konateľ je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri, alebo návrh na výmaz zapísaných údajov o KUV z obchodného registra (vyplýva z § 5 ods. 5 zákona 530/2003 Z.z. o obchodnom registri). Uvedené sa týka nielen zmeny osoby samotného KUV, ale tiež zmeny jeho identifikačných údajov (napr. zmena priezviska, adresa trvalého, zmena čísla občianskeho preukazu a pod.). V prípade nedodržania 30 dňovej lehoty na podanie návrhu na zápis zmeny údajov o KUV je spoločnosť opätovne vystavená riziku uloženia sankcie vo výške 3310 €.

Ktoré údaje sa zapisujú do obchodného registra?

Do obchodného registra sa zapisujú identifikačné údaje o koncovom užívateľovi výhod v rozsahu:
 

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Register partnerov verejného sektora

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra majú takmer všetky súkromné právnické osoby. Túto povinnosť nemajú akurát tie súkromné právnické osoby, ktoré svojho konečného užívateľa výhod už zapísali do registra partnerov verejného sektora. Nemusia tak urobiť znova ešte raz a zapísať danú osobu aj do obchodného registra. Avšak pozor! Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (vyplýva z § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri). To znamená, že tie spoločnosti, ktoré obchodujú so štátom a podľa zákona sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora (ktoré sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní), hoci majú svojho konečného užívateľa výhod zapísaného do obchodného registra, sú navyše povinné zapísať konečného užívateľa výhod aj do registra partnerov verejného sektora.

Chcem nezáväzne bližšie informácie o zápise KUV do OR

* – povinné pole.

Zápis KUV