Vedenie účtovníctva

vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Cena sa stanoví individuálne

Podvojné účtovníctvo

cca 140 € / mesačne

50 účtovných položiek

Cena zahŕňa:

- preskúmanie dokladov po formálnej a vecnej správnosti a posúdenie oprávnenosti vzniku nákladov,

- spracovanie dokladov podľa platnej legislatívy,

- vedenie kníh: hlavná kniha, kniha analytickej evidencie, účtovný denník, pokladničná kniha, kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, evidencie pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku,

- spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,

- pre platiteľa DPH vedenie evidencie DPH,

- účtovné poradenstvo.

Naša spoločnosť pri poskytovaní služby vedenia účtovníctva spolupracje s účtovníčkou, s ktorou Vás bezplatne skontaktujeme a v prípade Vášho záujmu sa s ňou osobne dohodnete na cene a podmienkach poskytovania účtovných služieb.  Pri jej cenách za vedenie účtovníctva všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.