Rady a články

Odvodové zaťaženie spoločníkov a konateľov s.r.o. od 1.1.2024

V tomto článku Vám prinášame informácie o rôznych spôsoboch odmeňovania konateľov a spoločníkov s.r.o., ako aj skompletizovaný prehľad odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov s.r.o., aj s praktickými príkladmi, platný od 1.1.2024, ktorý si môžete pozrieť na konci tejto stránky. Konateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkncie konateľa.

Zmluva o výkone funkcie

Tento článok sa zaoberá podrobnejším priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a s tým súvisiacimi otázkami. Zameriava sa najmä na výhody a význam zmluvy o výkone funkcie v porovnaní s mandátnou zmluvou a s tým súvisiacou optimalizáciou odvodového zaťaženia spoločníkov a konateľov s.r.o. Na konci článku je možné objednať vzor zmluvy o výkone funkcie.

Prihlasovacie povinnosti do SP, ZP a na DÚ

Vedeli ste, že zamestnávateľom sa nestávate len v prípade, ak prijmete zamestnanca do pracovného pomeru alebo na dohodu? Zamestnávateľom sa stávate aj v prípade, ak Vaša spoločnosť nemá žiadneho zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, ale napríklad sa rozhodne vyplácať svojim konateľom, alebo spoločníkom odmenu za výkon ich funkcie. Takáto odmena sa považuje za príjem zo závislej činnosti.

Prihlásenie zamestnancov

Vedeli ste, že zamestnávateľom sa nestávate len v prípade, ak prijmete zamestnanca do pracovného pomeru alebo na dohodu? Zamestnávateľom sa stávate aj v prípade, ak Vaša spoločnosť nemá žiadneho zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, ale napríklad sa rozhodne vyplácať...

Zmluva o výkone funkcie.

Objednávka dokumentovvybrané vzory Vám pomôžu upraviť vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom, alebo spoločníkom tejto spoločnosti. Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia...

Zmeny Obchodného zákonníka od 1.1.2018.

Novela Obchodného zákonníka nám aj v roku 2018 prináša pre obchodné spoločnosti zmeny. Jedná sa najmä o nasledovné: 1. Od roku 2018 môže rozhodnúť o vylúčení štatutárneho alebo dozorného orgánu, teda o vylúčení fyzickej osoby z tejto funkcie, okrem súdu aj iný orgán...

Minimálna mzda od 1.1.2018.

Dňa 11. októbra 2017 vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy. Od 1. januára 2018 sa zvýši minimálna mzda o cca. 10,34 %, čo predstavuje čiastku 45 €. To znamená, že z doterajších 435 € bude minimálna...

Nový „jasličkový zákon“ od 1.3.2017.

Starostlivosť o dieťa formou "au-pair" či "detskými centrami" alebo "detskými jaslami" nebola doteraz nijako špecificky právne regulovaná a na poskytnutie týchto služieb postačovala voľná živnosť. Novela zákona o sociálnych službách účinná od 01.03.2017 pre...

Minimálna mzda od 1.1.2017.

Dňa 12. októbra 2016 bol vládou schválený návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy. Od 1. januára 2017 sa zvýši minimálna mzda o cca. 7,41 %, čo predstavuje čiastku 30 €. To znamená, že z doterajších 405 €...

Pripravované zmeny od 1.1.2017.

Návrh novely zákona o dani z príjmov, predloženej ministerstvom financií, a ďalšie pripravované zmeny zákonov sa budú dotýkať týchto hlavných bodov: 1. Daň z príjmov právnických osôb. - daň z príjmov právnických osôb sa má po novom znížiť z terajších...

Schválené legislatívne zmeny od 1.1.2017.

Dňa 23.11.2016 Národná rada SR schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve....

Predaj a darovanie poľnohospodárskeho pozemku.

Od 1. júna 2014 sa prevod poľnohospodárskych pozemkov výrazne skomplikoval. Hlavným dôvodom je opodstatnený zámer chrániť poľnohospodársku pôdu a tým zamedziť špekulatívnym nákupom a následnej zmene druhu pozemku, alebo zneužívaniu týchto pozemkov voči doterajším...