Novela Obchodného zákonníka nám aj v roku 2018 prináša pre obchodné spoločnosti zmeny. Jedná sa najmä o nasledovné:

1. Od roku 2018 môže rozhodnúť o vylúčení štatutárneho alebo dozorného orgánu, teda o vylúčení fyzickej osoby z tejto funkcie, okrem súdu aj iný orgán štátnej správy. Presnú definíciu vylúčenia a teda aj určenie dôvodov možnosti vylúčenia z funkcie upravuje schválená novela.

2. Od roku 2018 sa v obchodnom zákonníku spresnili ustanovenia o porušení obchodného tajomstva. Po novom Obchodný zákonník podrobne definuje, kedy dochádza k porušeniu obchodného tajomstva, a taktiež sú v ňom uvedené výnimky, kedy sa konanie za porušenie obchodného tajomstva nepovažuje. Obchodný zákonník zavádza 3 nové pojmy:

– majiteľ obchodného tajomstva,

– rušiteľ obchodného tajomstva

– tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu.

3. Od roku 2018 bude povinnosťou príslušného orgánu spoločnosti predložiť valnému zhromaždeniu účtovnú závierku na schválenie tak, aby ju valné zhromaždenie schválilo do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (týka sa to riadnej individuálnej účtovnej závierky a aj mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky.

4. V prípade ak zanikne štatutárnemu orgánu jeho funkcia (vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou) musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena orgánu spoločnosti. Ak do 60 dní od uplynutia lehoty nie je jediný štatutárny orgán spoločnosti zapísaný do obchodného registra, je ten, kto funkciu jediného štatutárneho orgánu spoločnosti vykonával naposledy, povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti súdom.

5. Od roku 2018 platí v Obchodnom zákonníku ustanovenie (§ 66 ods. 7 Obch. Z.), predmetom ktorého má povinnosti štatutárneho orgánu aj osoba, ktorá fakticky (skutočne) vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do tejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Taká osoba je najmä povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Pri porušení týchto povinností má táto osoba rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Toto ustanovenie má zabezpečiť zodpovednosť osôb, ktoré konajú prostredníctvom tzv. „bielych koní“.

6. Od 01. januára 2018 osoba, ktorá zakladá s.r.o., musí okrem preukázania, že nemá daňový nedoplatok rovnako preukázať, že nemá nedoplatok v sociálnej poisťovni. Táto povinnosť sa netýka osôb, ktoré nie sú evidované v zozname dlžníkov sociálnej poisťovne a daňových dlžníkov.

7. Od roku 2018 v niektorých prípadoch zodpovedajú za záväzky spoločnosti aj väčšinoví spoločníci spoločnosti. Táto zodpovednosť sa týka škody spôsobenej úpadkom spoločnosti v prípade, ak spoločník svojím konaním k tomuto úpadku prispeje. Zodpovednosti bude spoločník zbavený v prípade, ak preukáže, že konal v prospech spoločnosti v dobrej viere a postupoval informovane.