Vedeli ste, že zamestnávateľom sa nestávate len v prípade, ak prijmete zamestnanca do pracovného pomeru alebo na dohodu? Zamestnávateľom sa stávate aj v prípade, ak Vaša spoločnosť nemá žiadneho zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, ale napríklad sa rozhodne vyplácať svojim konateľom, alebo spoločníkom odmenu za výkon ich funkcie. Takáto odmena sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmom a môže byť pravidelná (mesačná) alebo  nepravidelná (napr. štvrťročná alebo polročná a pod.). V obidvoch prípadoch platí, že ak Vaša spoločnosť vypláca takýto druh príjmu, považuje sa na účely zákona o zdravotnom poistení a na účely zákona o sociálnom poistení  za zamestnávateľa a konateľ, resp. spoločník, ktorý poberá takúto odmenu sa považuje na účely zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom poistení za zamestnanca. Pritom nie je vôbec podstatné v akej výške je odmena vyplácaná/poberaná.

Pri vyššie uvedenej skutočnosti začnú plynúť pre Vašu spoločnosť  určité povinnosti, ktoré je potrebné dodržať v zákonom stanovených lehotách.

Sociálna poisťovňa.

Vaša spoločnosť ako zamestnávateľ je povinná prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca (v prípade spoločníka alebo konateľa s.r.o. je to deň predchádzajúci dňu, v ktorom mu vznikne  právo na príjem zo závislej činnosti – v praxi to býva najčastejšie deň pred tým, ako je uzavretá mandátna zmluva alebo písomná zmluva o výkone funkcie, ktorá musí byť schválená valným zhromaždením). Hoci zákon uvádza maximálne možné lehoty na registráciu zamestnávateľa, odporúča sa registráciu vykonať aspoň niekoľko dní vopred, aby mal zamestnávateľ pri následnom prihlasovaní zamestnanca už pridelené identifikačné číslo zamestnávateľa a vybavený prístup do elektronických služieb. Zamestnávateľ sa prihlasuje do registra zamestnávateľov na tlačive „Registračný list zamestnávateľa“.

Keď už je Vaša spoločnosť zaregistrovaná ako zamestnávateľ, je ďalej povinná prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca samotného konateľa, resp. spoločníka. Túto povinnosť si musí splniť ešte pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak túto lehotu nedodržíte, pobočka Sociálnej poisťovne môže Vašej spoločnosti uložiť pokutu. Preto aj tu sa odporúča splniť si svoje prihlasovacie povinnosti aspoň v niekoľko dňovom predstihu (ideálne spolu s registráciou zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni). Na prihlásenie zamestnanca sa použije tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“, kde sa vyznačí, že ide o prihlášku a tú je potrebné podať elektronicky.

Zdravotná poisťovňa.

Rovnako ako v prípade Sociálnej poisťovne platí aj v prípade zdravotnej poisťovni, že v nej musíte svoju spoločnosť zaregistrovať ako zamestnávateľa a konateľa, resp. spoločníka s príjmom so závislej činnosti ako zamestnanca.  Vašu spoločnosť musíte zaregistrovať (oznámiť vznik platiteľa poistného) v tých zdravotných poisťovniach, v ktorých sú zamestnanci (konateľ, resp. spoločník) poistencami. K tomu je potrebné použiť tlačivo „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“. Vznik platiteľa poistného je potrebné  zdravotnej poisťovni oznámiť písomne alebo elektronicky do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku platiteľa poistného.

Zamestnanca prihlasujete prostredníctvom tlačiva „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“. Na oznámenie máte tiež osem pracovných dní. Pri počte zamestnancov 3 a viac je registrácia možná len elektronicky.

Daňoví úrad.

Vaša s.r.o. je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň, požiadať správcu dane (daňový úrad) o registráciu ako platiteľ dane zo závislej činnosti. Ak už Vaša spoločnosť je registrovaná ako platiteľ dane (napr. už na začiatku podnikania ste si boli vedomí, že budete zamestnávateľom a registračnú povinnosť ako platiteľ dane ste si splnili súčasne s registráciou k dani z príjmov právnickej osoby), v takom prípade ste povinný, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane tú skutočnosť, že Vaša spoločnosť sa stala platiteľom dane zo závislej činnosti.