Cenník

S.r.o, szČo a Ďalšie

Úvodná konzultácia

ZDARMA

Klient opíše svoje požiadavky, príp. odovzdá podklady potrebné k poskytnutiu služby.

h

Ohlásenie živnosti

39

25 predmetov podnikania v rozsahu voľných živností (pri vyššom počte predmetov sa cena stanoví dohodou).

Založenie s.r.o.

165 + 220 € súdny poplatok

Konečný užívateľ výhod

zmena zápisu KUV len za 45

k

Registrácia k DPH

379

Prenájom sídla

26 / mesiac

České s.r.o.

789

Zmena s.r.o.
l

Zmena s.r.o.

od 66  až po 202 + 50 € súdny poplatok

V závislosti od druhu a počtu zmien.

Ready made s.r.o.

Neplatca DPH

z r. 2023 za 520

Vrátane súdneho poplatku.

Platca DPH

2500

Vrátane súdneho poplatku.

Realitná Činnosť
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnutenosti - 1 percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti (provízia), nie však menej ako 1000 € a nie viac ako 1500 *

 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti - vo výške jednomesačného nájmu.

 • Zabezpečenie vypracovania zmlúv na nehnuteľnosti:
  - kúpno-predajná zmluva,
  alebo darovacia zmluva na byt: 340 **
  -
  kúpno-predajná zmluva, alebo darovacia zmluva na rodinný dom: 320 €**
  - zmluva o nájme, podnájme nehnuteľnosti, preberacieho protokolu k bytu a pod.: 290 €**.
 • Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru – zdarma***

*Provízia zahŕňa:

a) Inzerciu nehnuteľnosti na najznámejších realitných portáloch na Slovensku.

b) Zabezpečenie vyhotovenia kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra. Tieto zmluvy pre Vás vypracuje priamo advokátka, s ktorou spolupracujeme.

c) Poplatok za overenie podpisov na kúpnych zmluvách.

d) Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

** V cene je zahrnutý aj návrh na vklad (pri kúpnej alebo darovacej zmluve) a poplatok za vyhotovenie zmlúv pre advokáta, s ktorým spolupracujeme. V cene nie je zahrnutý správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 100 € v prípade klasického podania na kataster alebo 50 € v prípade elektronického podania na kataster našou advokátkou, kedy sa správny poplatok znižuje na polovicu. V prípade urýchleného návrhu na vklad je klasický správny poplatok 300 € a v prípade elektronického podania na kataster našou advokátkou je poplatok za urýchlený návrh na vklad vo výške 150 €.

Cena za zabezpečenie vypracovania kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je len orientačná a závisí od ostatných okolností prevodu:

a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim)?

b) sú alebo majú sa na nehnuteľnosti zriadiť, alebo vymazať nejaké vecné bremená?

c) má pozemok veľa vlastníkov, alebo sa jedná o zložitú pozemkovú vec?

d) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.)?

e) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie? atď.

*** V spolupráci s nezávislými finančnými poradcami Vám vieme bezplatne pomôcť s vybavením úveru – zahŕňa: analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia najvhodnejšieho riešenia.

Podmienkou poskytnutia našich realitných služieb je podpísanie zmluvy o sprostredkovaní s našou spoločnosťou ako aj overenie Vašej identifikácie v zmysle zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tešíme sa na Váš záujem o naše služby.

vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Cena sa stanoví individuálne

Podvojné účtovníctvo

cca 100 € / mesačne

50 účtovných položiek

Cena zahŕňa:

- preskúmanie dokladov po formálnej a vecnej správnosti a posúdenie oprávnenosti vzniku nákladov,

- spracovanie dokladov podľa platnej legislatívy,

- vedenie kníh: hlavná kniha, kniha analytickej evidencie, účtovný denník, pokladničná kniha, kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, evidencie pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku,

- spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,

- pre platiteľa DPH vedenie evidencie DPH,

- účtovné poradenstvo.

Naša spoločnosť pri poskytovaní služby vedenia účtovníctva spolupracje s účtovníčkou, s ktorou Vás bezplatne skontaktujeme a v prípade Vášho záujmu sa s ňou osobne dohodnete na cene a podmienkach poskytovania účtovných služieb.  Pri jej cenách za vedenie účtovníctva všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.