V tomto článku Vám prinášame informácie o rôznych spôsoboch odmeňovania konateľov a spoločníkov s.r.o., ako aj skompletizovaný prehľad odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov s.r.o., aj s praktickými príkladmi, platný od 1.1.2024, ktorý si môžete pozrieť na konci tejto stránky.

Konateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkcie konateľa spoločnosti, ktorej výšku, čas a spôsob vyplácania určuje valné zhromaždenie (môže byť pritom vyplácaná napr. mesačne, ale aj ročne). V praxi sa môže vyskytnúť aj menej častý prípad, že odmenu za svoju prácu dostane aj spoločník, ktorý nie je konateľom spoločnosti (v závislosti od toho, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem, platí u tohoto spoločníka z hľadiska odvodov to isté, ako v prípade odvodov z odmeny konateľa spoločnosti).

Konateľ a aj spoločník s.r.o. môže svoju funkciu vykonávať aj bez nároku na odmenu. Tento model je často využívaný. Odmena je totiž prvým predpokladom zakladajúcim povinnosť platenia odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V praxi sa bežne vyskytuje prípad, keď spoločníci a konatelia s.r.o., ktorá ešte len rozbieha svoju činnosť, chcú byť odbremenení od odvodového zaťaženia a preto vykonávajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ich funkcie bez nároku na odmenu.

Konateľ, resp. spoločník vykonáva svoju funkciu buď na základe Mandátnej zmluvy podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá nemusí byť písomná, alebo na základe Zmluvy o výkone funkcie konateľa, resp. Zmluvy o výkone funkcie spoločníka podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, ktorá musí mať písomnú formu musí ju navyše schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

Tu pozor! Ak konateľ, alebo spoločník nemá so spoločnosťou uzatvorenú žiadnu písomnú zmluvu, na vzťah medzi spoločnosťou a konateľom alebo spoločníkom sa primerane uplatnia ustanovenia obchodného zákonníka o mandátnej zmluve (§ 66 ods. 6 Obchod. zák, § 566 a nasl. Obchod. zák.). V prípade mandátnej zmluvy, ide zo zákona o odplatnú zmluvu, to znamená, že ak chce konateľ alebo spoločník vykonávať svoju funkciu bez nároku na odmenu, v takom prípade musí so spoločnosťou uzatvoriť písomnú Zmluvu o výkone funkcie konateľa alebo spoločníka, ktorá musí byť schválená valným zhromaždením a v ktorej sa uvedie, že výkon funkcie konateľa, alebo spoločníka je bezodplatný. Viac sa o zmluve o výkone funkcie dočítate … TU. Táto zmluva sa radí medzi dokumenty, ktoré nie sú bežne dostupné, preto aby som Vám uľahčila jej vypracovanie, môžete si na danej stránke vzor tejto zmluvy spolu so vzorom zápisnice z VZ aj objednať v sume 17 Eur.

Pracovný pomer konateľa, resp. spoločníka spoločnosti.

Medzi spoločnosťou a spoločníkom, resp. konateľom je obchodnoprávny vzťah. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že výkon funkcie konateľa sa nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, no konateľ spoločnosti, ale aj spoločník spoločnosti (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je zároveň konateľom spoločnosti) môže byť popri tomto obchodnoprávnom vzťahu so spoločnosťou zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou (napr. konateľ spoločnosti môže popri funkcii konateľa zároveň zastávať pozíciu generálneho riaditeľa, administratívneho pracovníka, či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti). V takom prípade má konateľ, resp. spoločník so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.

Pre bližšie porovnanie odvodového zaťaženia z pohľadu odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, ako aj z pohľadu daní, si pozrite túto tabuľku.

Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi.

Každý spoločník (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je zároveň konateľom) má nárok na podiel na zisku. Nárok na podiel na zisku má aj spoločník, ktorý je konateľom spoločnosti a poberá odmenu za výkon funkcie konateľa. Podiely na zisku sa vyplácajú z už zdaneného zisku s.r.o. po skončení účtovného obdobia. Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi v roku 2022 ešte za rok 2016 nie je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a preto spoločníkov podiel na zisku za rok 2016 zdaneniu nepodlieha. Avšak od roku 2018 nastali v tomto smere zmeny. Spoločníkov podiel na zisku za rok 2017 až 2023 je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a to znamená, že spoločník musí takýto podiel na zisku vyplatený v roku 2024 zvlášť zdaniť a to sadzbou 7% (resp. 35%, ak sú dividendy vyplácané do nezmluvného štátu, alebo sú prijímané z nezmluvného štátu). Príjem spoločnosti ako takej za rok 2017, 2018, 2019 alebo 2020 sa zdaňoval sadzbou vo výške 21 % zo základu dane (od príjmov sa odpočítajú daňové výdavky). Novinkou od roku 2020 bolo zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov pre právnické osoby (s oznažením mikropodnik), ak príjmy (výnosy) spoločnosti za rok 2020 neprekročili 100.000 eur. Po prekročení hranice príjmu 100.000 eur sa v roku 2021 za rok 2020 použila sadzba dane z príjmov 21% zo základu dane (od príjmov sa odpočítajú daňové výdavky).

ktorú si v roku 2022 budú môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia a iné SZČO) a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dane/dolezite-cisla-v-podnikani-2022 © Podnikajte.sk

ktorú si v roku 2022 budú môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia a iné SZČO) a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dane/dolezite-cisla-v-podnikani-2022 © Podnikajte.sk

Od roku 2021 sa podmienky pre zníženú 15 % sadzbu dane z príjmov pre právnické osoby ale aj pre fyzické osoby (podnikatelia a iné SZČO) zmenili a takúto zníženú sadzbu si môže takáto osoba uplatniť pri podaní daňového priznania v roku 2024 za zdaňovacie obdobie 2023, ak jej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie 2023 nepresiahli sumu 49.790,00  eur. Po prekročení hranice 49.790,00 eur sa  použije sadzba dane z príjmov 21% zo základu dane (od príjmov sa odpočítajú daňové výdavky).

Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi, nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie, t.j. neplatia sa z neho odvody na sociálne poistenie.

Z podielu na zisku vyplateného v roku 2024 ešte za rok 2016 sa platia odvody na zdravotné poistenie a to vo výške 14 %, pričom výška maximálneho vymeriavacieho základu je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Avšak z podielu na zisku vyplateného v roku 2024 za rok 2017 až 2023 sa odvody na zdravotné poistenie už neplatia.

Podiel na zisku vyplatený konateľovi.

Môže nastať aj taká situácia, že spoločnosť vyplatí podiel na zisku konateľovi, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti (podiel na zisku mu je vyplatený napr. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia).

Aj v tomto prípade platí, že podiel na zisku vyplatený konateľovi v roku 2024 ešte za rok 2016 nie je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, t.j. podiel na zisku ani v tomto prípade zdaneniu nepodlieha. Zdaneniu však podlieha podiel na zisku vyplatený konateľovi v roku 2024 za rok 2017 až 2023 a zdaňuje sa sadzbou 7 %, resp. 35 % v prípade, ak bude vyplatený z/do nezmluvného štátu. Pozor! Uvedené platí iba v prípade, ak konateľ nemá príjem zo závislej činnosti (napr. odmenu za výkon funkcie konateľa alebo mzdu z pracovnoprávneho vzťahu, ak je zároveň aj zamestnaný). V prípade, ak konateľ má príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), považuje sa aj vyplatený podiel na zisku za príjem zo závislej činnosti a konateľ ho musí zdaniť spoločne so svojimi ostatnými príjmami.

Pokiaľ ide o odvody do sociálnej poisťovne aj tu je potrebné rozlišovať, či konateľ , alebo nemá právo na iný druh príjmu ako podiel na zisku.

Ak konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej nie je zároveň spoločníkom, nemá právo na príjem za výkon funkcie konateľa, resp. nie je súčasne v spoločnosti zamestnaný (t. j. nenadobudne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia), vyplatený podiel na zisku nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie.

Ak konateľ, ktorý nie je zároveň spoločníkom, nadobudne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia na základe práva na iný príjem, ako podiel na zisku (napr. poberá odmenu za výkon funkcie konateľa, alebo poberá mzdu ako zamestnanec spoločnosti), vyplatený podiel na zisku je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie.

Pokiaľ ide o odvody do zdravotnej poisťovne u konateľa, ktorý nie je zároveň spoločníkom, tak rovnako platí, že z podielu na zisku vyplateného v roku 2024 za rok 2016 sa platia odvody na zdravotné poistenie vo výške 14 %, pričom výška maximálneho vymeriavacieho základu je 60-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Z podielu na zisku vyplateného v roku 2024 za rok 2017 2023 sa odvody na zdravotné poistenie neplatia. Pozor! Uvedené opäť platí iba v prípade, ak konateľ nemá príjem zo závislej činnosti (napr. odmenu za výkon funkcie konateľa alebo mzdu z pracovnoprávneho vzťahu, ak je zároveň aj zamestnaný). V prípade, ak konateľ má príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), považuje sa aj vyplatený podiel na zisku za príjem zo závislej činnosti a konateľ z neho musí odviesť poistné za zdravotné poistenie  spoločne so svojimi ostatnými príjmami.

 

Pre bližšie porovnanie odvodového zaťaženia z pohľadu odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, ako aj z pohľadu da, si pozrite túto tabuľku.

Zhrnutie.

Pri posudzovaní odvodových povinností spoločníkov a konateľov s.r.o., je dôležité rozlišovať, či ide o spoločníka, resp. konateľa, ktorý je odmeňovaný pravidelnou, alebo nepravidelnou odmenou, ako aj to, či ide o konateľa, ktorý má alebo nemá podiel na základnom imaní spoločnosti (teda či je, alebo nie je spoločníkom spoločnosti).

Pre bližšie porovnanie odvodového zaťaženia si pozrite prehľadnú tabuľku aj s praktickými príkladmi na konci tejto stránky. Dozviete sa aké odvody do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a aj dane, platí konateľ a spoločník s.r.o. ale aj zamestnanec, či SZČO od 1.1.2024.

Tabuľka s odvodovým zaťažením od 1.1.2024.