Dňa 23.11.2016 Národná rada SR schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve.

Zhrnutie zmien:

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa znižuje na 21 % (prvýkrát sa použije pri podaní daňového priznania za rok 2017 podanom v roku 2018)

Dividendy sa zdaňujú sadzbou 7 % . V prípade, ak sú dividendy vyplácané do nezmluvného štátu alebo prijímané z nezmluvného štátu sú dividendy zdaňované sadzbou 35 %. Zdanenie dividend sa týka prvýkrát dividend vyplatených v roku 2018 za rok 2017. Dividendy vyplatené v roku 2017 za rok 2016 nie sú predmetom dane z príjmu fyzickej osoby, t.j. spoločníkov podiel na zisku už zdaneniu nepodlieha. Zdaňuje sa iba príjem spoločnosti ako takej a to vo výške 22% zo základu dane (od príjmov sa odpočítajú daňové výdavky).

Paušálne výdavky pre podnikateľov – SZČO sa zvyšujú na 60 %, najviac do výšky 20 000 Eur.

Ruší sa maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie, a to pre zamestnancov a SZČO (za zamestnanca sa považuje aj konateľ a spoločník s pravidelným alebo nepravidelným príjmom vyplácaným od svojej s.r.o. za výkon funkcie). Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu sa týka aj príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov podľa §§ 7 a 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie sa netýka príjmov z dividend. Z podielu na zisku (dividendy) vyplateného za rok 2016 sa platia odvody na zdravotné poistenie vo výške 14 %, pričom výška maximálneho vymeriavacieho základu je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. max. zo sumy 52.980 Eur, ktorá je platná pre rok 2017.