Od 1. júna 2014 sa prevod poľnohospodárskych pozemkov výrazne skomplikoval.

Hlavným dôvodom je opodstatnený zámer chrániť poľnohospodársku pôdu a tým zamedziť špekulatívnym nákupom a následnej zmene druhu pozemku, alebo zneužívaniu týchto pozemkov voči doterajším nájomcom požadovaním neprimeraného nájomného.

Za poľnohospodársky pozemok sa považuje poľnohospodárska pôda ako sú: orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady a trvalé trávne porasty, alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely.

Za poľnohospodársky pozemok sa nepovažujú záhrady, pozemky v zastavanom území obce a pozemky mimo zastavaného územia obce, ak sú podľa územného plánu obce určené na iné ako poľnohospodárske využitie, ak je jeho poľnohospodárska využiteľnosť obmedzená najmä z ekologických dôvodov, taktiež pozemok, ktorého výmera je menšia ako 2000 m2, alebo je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

S účinnosťou od 01.06.2014 môže vlastník poľnohospodárskeho pozemku tento previesť darovacou zmluvou alebo kúpnopredajnou zmluvou do vlastníctva:

– osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred  dňom uzavretia zmluvy o prevode, a to v obci, v ktorej sa tento pozemok nachádza.

– spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku.

– blízkej alebo príbuznej osobe (súrodenec, manžel, rodič, potomok).

– inej osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu mimo obce v ktorej sa nachádza pozemok, avšak iba v prípade, ak nikto z hore uvedených oprávnených osôb neprejaví záujem o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku do svojho vlastníctva.

Nadobudnúť poľnohospodársky pozemok nemôže štát, občan štátu, fyzická alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom a podnikateľom SR nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku, okrem prípadu dedenia tohto pozemku.

Pred prevodom vlastníctva tohto pozemku sa ponuka o jeho prevod musí zverejniť v
Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po dobu 15 dní. Zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli obce, v ktorej sa pozemok nachádza.

Zverejnenie predaja v Registri zverejňovania ponúk je bezplatné, avšak na prístup do registra potrebujete disponovať občianskym preukazom s čipom. Inak pozemok prihlásiť nemožno. Ak takýmto občianskym preukazom nedisponujete, je možné registráciu vykonať aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorý má takýto občiansky preukaz s čipom vydaný (v prípade záujmu Vám túto službu vie ponúknuť aj naša spoločnosť).

Splnenie podmienok pre prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorom je pozemok evidovaný. Žiadosť o overenie podmienok sa podáva písomne pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva pozemku, pričom táto musí obsahovať všetky zákonom stanovené identifikačné údaje:

– meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, ak sa jedná o fyzickú osobu.
– názov, sídlo, IČO, ak ide o právnickú osobu.

Žiadosť musí ďalej obsahovať:

– číslo ponuky z registra Min. pôdohospodárstva,
– potvrdenie z obce v ktorej žiadateľ vykonáva poľnohospodársku výrobu, preukazujúcu podnikanie žiadateľa v poľnohospodárstve,
– informáciu obce o účele použitia pozemku podľa územného plánu obce
– podpis nadobúdateľa
– ďalšie prílohy uvedené v § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Okresný úrad vydá nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Po obdržaní osvedčenia je možné začať s prevodom poľnohospodárskeho pozemku na nového vlastníka.

Pokiaľ máte ďalšie otázky ohľadom prevodu poľnohospodárskych pozemkov, neváhajte nás kontaktovať.