Zmeny týkajúce sa vyplácaných dôchodkov upravuje zákon č. 285/2016 Z. z. , platný od 31.10.2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavnými ustanoveniami účinnými od 30. októbra 2016 sú:

– dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka okrem vyrovnávacieho príplatku priznaná od 1. januára 2017 do 31. januára 2017 sa zvyšuje o pevnú sumu ( 2 % )

– úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2017 a úrazová renta od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú o najmenej 2 %

V praxi to znamená zvýšenie dôchodkovej dávky v roku 2017 pevnou sumou, a to o:

 8,20 € – ak ide o starobný dôchodok ( resp. o 2,50 € ak je vyplácaný v sume 1/2 ).

– 7,90 € – ak ide o predčasný starobný dôchodok ( resp. o 3,00 € ak je vyplácaný v sume 1/2 ).

– 7,10 € – ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ( resp. o 2,60 € v prípade ak je vyplácaný v sume 1/2 ).

 4,00 € – ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % ( resp. o 1,70 € ak je vyplácaný v sume 1/2 ).

 5,30 € – ak ide o vdovský a vdovecký dôchodok (resp. o 2,30 € ak je vyplácaný v sume 1/2 ).

– 2,60 € – ak ide o sirotský dôchodok ( resp. o 1,40 € ak je vyplácaný v sume 1/2 ).

Úrazová renta sa pre rok 2017 zvýšila o pevnú sadzbu – 2 %.