Starostlivosť o dieťa formou „au-pair“ či „detskými centrami“ alebo „detskými jaslami“ nebola doteraz nijako špecificky právne regulovaná a na poskytnutie týchto služieb postačovala voľná živnosť. Novela zákona o sociálnych službách účinná od 01.03.2017 pre poskytovanie starostlivosti o deti do troch rokov zavádza nové pravidlá, regulácie a podmienky.

S účinnosťou od 01.03.2017 detské jasle budú po novom definované ako sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „jasle“).

Do jaslí bude môcť bz5 prijaté len také dieťa do 3 rokov veku, ktorého rodič sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť (napr. je zamestnaný alebo SZČO).

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa môže poskytovať:

a) do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (napr. dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v mesiaci jún 2017 môže jasle navštevovať až do konca decembra 2017). Ak sa v už existujúcich jasliach poskytuje starostlivosť dieťaťu, ktorého vek bude k 28.02.2017 tri roky a viac, je možné poskytovať tomuto dieťaťu starostlivosť v takomto zariadení aj naďalej, a to až do uplynutia platnosti zmluvy o poskytovaní starostlivosti tomuto dieťaťu, uzatvorenej medzi poskytovateľom a rodičom dieťaťa, avšak len za podmienky, že táto zmluva bola uzatvorená k 28.02.2017. Pozor, v takomto prípade sa však môže starostlivosť poskytovať 
najneskôr do 31. decembra 2018. 

b) jedným opatrovateľom detí najviac piatim deťom; Najmenej 75% zo všetkých zamestnancov jaslí musia byť odborní zamestnanci. Za odborného zamestnanca sa považuje v prípade detských jaslí najmä opatrovateľ detí. 

Podmienka maximálneho počtu detí na jedného zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov musí byť splnená od 1. januára 2018, ak jasle boli do 31. decembra 2017 zapísané do registra vyššieho územného celku. Ak jasle neboli do registra zapísané k 31. decembru 2017, ale mali k tomuto dni podanú žiadosť o registráciu tak, sú povinné spĺňať vyššie uvedenú podmienku odo dňa zápisu do tohto registra.

Opatrovateľ detí musí mať najmenej:

a) úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa alebo

b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.

Túto podmienku je potrebné splniť do 31. decembra 2019. 

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detív jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku (to znam., že ak sa v takomto zariadení poskytuje starostlivosť dieťaťu do jedného roku veku tak, maximálny počet detí je 12; V opačnom prípade sa môže poskytovať starostlivosť až 15-tim deťom). Jasle, ktoré existovali už pred 28.02.2017 musia splniť podmienku maximálneho počtu detí najneskôr do 31.12.2019.

Zriaďovateľ detských jaslí môže poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok (podmienky žiadosti o zápis do registra sú stanovené v § 64 o sociálnych službách). 
Požiadať o zápis do registra na VÚC sa musí najneskôr do 31. decembra 2017. Zriaďovateľ musí byť ďalej bezúhonný, spôsobilý na právne úkony a musí byť odborne spôsobilý (ak takáto osoba tieto podmienky nespĺňa, môže poveriť inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu, ktorý tieto podmienky spĺňa). Odborná spôsobilosť u zriaďovateľa je splnená, ak má takáto osoba vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Splnenie podmienky dosiahnutia VŠ vzdelania druhého stupňa sa nepožaduje u zriaďovateľa už existujúceho zariadenia za predpokladu, že táto osoba získala úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie pred 28.02.2017. 

Poskytovateľ sociálnej služby musí s rodičom uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. 

Zmluva musí obsahovať:

a) označenie zmluvných strán (u fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba je to meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa jej pobytu).
b) druh poskytovanej sociálnej služby.
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa (je potrebné špecifikovať odborné činnosti – bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4) a formu poskytovania sociálnej služby (v prípade detských jaslí sa jedná o ambulantnú formu sociálnej služby).
d) počet odoberaných jedál, ak sa v zariadení bude poskytovať aj strava (pri ambulantnej sociálnej službe sa v zariadení stravovanie môže ale nemusí poskytovať).
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby.
f) čas poskytovania sociálnej služby.
g) miesto poskytovania sociálnej služby.
h) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia.
i) sumu úhrady za sociálnu službu a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie.
j) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu.
k) dôvody jednostrannej výpovede zmluvy.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchova a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný splniť požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a na náležitosti prevádzkového poriadku v zariadení ustanovené osobitným predpisom (týmto osobitným predpisom je Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež).

V existujúcom zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku sa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a bezbariérového prístupu musia splniť najneskôr od 1.1.2019. 

Už existujúce zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku je povinné vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a zákona prvý raz za kalendárny rok 2018.