Návrh novely zákona o dani z príjmov, predloženej ministerstvom financií, a ďalšie pripravované zmeny zákonov sa budú dotýkať týchto hlavných bodov:

1. Daň z príjmov právnických osôb.

– daň z príjmov právnických osôb sa má po novom znížiť z terajších 22 na sľúbených 21 % , pričom nová sadzba dane sa má použiť za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017. V praxi to znamená, že nová sadzba sa použije prvýkrát pri podaní daňového priznania právnickej osoby za rok 2017 podanom v roku 2018.

2. Odvody do zdravotnej poisťovne z vyplatených dividend.

– návrh novely prináša zrušenie odvodov do zdravotnej poisťovne vo výške 14 %, z vyplatených dividend spoločníkovi, konateľovi, inej fyzickej alebo právnickej osobe.

– odvody do zdravotnej poisťovne má však nahradiť daň z dividend so sadzbou 15 % bez ohľadu na to, z akého zdroja sú. Dividendy vyplatené tuzemským firmám alebo právnickým osobám z nezmluvného štátu sadzbou až 35 %. Toto opatrenie má byť zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam.

Opatrenia týkajúce sa výplaty dividend majú byť účinné na podiely na zisku vyplácané po 1. januári 2018.

3. Odvody pre regulované sektory.

Firmy z regulovaného sektoru, napr. z odvetvia energetiky, telekomunikácií a poisťovníctva, budú naďalej platiť zvláštnu daň, avšak jej sadzba sa má zdvojnásobiť zo súčasných 0,363 % na 0,726 % každý mesiac. Nová sadzba sa má použiť už od 1. januára 2017.

 4. Vratky za daň z pridanej hodnoty.

Novelou zákona o DPH sa navrhuje vyplácanie náhrady za zadržiavanie prostriedkov po uplatnení si nároku na vratku DPH z dôvodu daňovej kontroly. Ak kontrola trvala viac ako šesť mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, má mať podnikateľ nárok na úrok vo výške 1,5 % ročne zo sumy vratky, a to za každý deň od uplynutia lehoty. Účinnosť tejto novely má začať plynúť od 1. januára 2017.

5. Správne poplatky pri evidencii vozidiel.

Zmena sa má dotknúť aj poplatkov pri evidencii vozidla. Ministerstvo chce zaviesť objektívnejšie kritériá pre posúdenie hodnoty vozidla v čase jeho evidencie. Okrem výkonu motora v kW sa má zohľadňovať aj jeho vek.

Keďže pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov sú zatiaľ v štádiu rokovania, uvidíme, aké zmeny nám schválená novela naozaj prinesie. O aktuálnych zmenách týkajúcich sa podnikania právnických osôb Vás budeme na našej stránke priebežne informovať.