Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Elektronický občiansky preukaz

Monika Albertová, právnik

Elektronický občiansky preukaz

Elektronický občiansky preukaz, resp. eID karta je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od decembra 2013. Ak chce byť občan držiteľom eID karty, musí požiadať o výmenu občianskeho preukazu (ak má občiansky preukaz stále platný, rovnako môže požiadať o jeho výmenu, len v tomto prípade musí uhradiť správny poplatok za vydanie novej eID karty 4,50 Eur).

eID karta slúži jednak ako klasický občiansky preukaz na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, avšak navyše obsahuje elektronický čip, na ktorom sú uložené údaje občana uvedené na občianskom preukaze, napríklad meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a pod. Občan si však môže pri požiadaní o nový občiansky preukaz zvoliť, že čip bude obsahovať aj iné údaje potrebné na elektronickú komunikáciu so štátom. Treťou úrovňou je preukaz s čipom, ktorý obsahuje aj údaje potrebné pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP). ZEP nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu v elektronickej komunikácii pri využívaní elektronických služieb verejnej správy. O vytvorenie ZEP je treba požiadať pri preberaní dokladu.

Aby občan mohol využívať eID kartu na prístup k elektronickým službám, potrebuje okrem samotnej karty aj softvérové vybavenie do počítača a kontaktnú čítačku čipových kariet.

Každý občan, ktorý si aktivuje BOK – bezpečnostný osobnostný kód, má možnosť v prípade záujmu bezplatne dostať jednu čítačku priamo na policajnom oddelení pri preberaní eID karty. Potrebný softvér je možné stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky.

Na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu pri elektronických podaniach realizovaných prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (cez daný portál je napr. možné ohlásiť živnosť, alebo podať návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra), je okrem príslušného kvalifikovaného certifikátu na eID karte potrebné mať inštalovanú aj aplikáciu D.Signer/XAdES.

Využitie eID

Každý občan, ktorý disponuje týmto novým eID, čítačkou a príslušným softvérovým vybavením, si môže niektoré veci vybaviť z domu, priamo od svojho počítača. Nespornou výhodou tých, ktorí môžu eID kartu využívať aj na vytváranie ZEP je to, že vďaka ZEP je možné výrazne ušetriť na správnych a súdnych poplatkoch.

So zaručeným elektronickým podpisom sa napr. súdne poplatky vo veciach Obchodného registra znižujú na jednu polovicu, t.j. za zápis s.r.o. sa namiesto poplatku vo výške 300 Eur platí súdny poplatok v polovičnej výške, teda 150 Eur. Pri ohlasovaní živnosti je zas bezplatný každý predmet činnosti, ak ide o voľnú živnosť (bežný správny poplatok za každú jednu voľnú živnosť je 5 Eur) a správny poplatok za každú viazanú či remeselnú živnosť sa znižuje na polovicu (teda namiesto poplatku 15 Eur sa hradí len poplatok 7,50 Eur za každú viazanú, či remeselnú živnosť).


» publikované dňa 03.01.2017

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.